Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА ИДЛО АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1.
(Изм. ОС-23.06.2022 г.) Сдружението е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Наименование
Чл. 2
Наименованието на Сдружението е “БЪЛГАРСКА ИДЛО АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ”. Наименованието може да се изписва и на латиница, съответно: Bulgarian IDLО Alumni Association.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3
. (Изм. ОС-23.06.2022 г.) Седалището и адресът на Сдружението е: гр. София, Столична община, район Красно село, ул. “Дамян Груев” № 5, етаж 1, ап.1.

Вид на сдружението и предмет на дейност
Чл. 4
.(1)(Изм.ОС-23.06.2022 г.)Сдружението осъществява общественополезна дейност, съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
(2) (Изм. ОС-23.06.2022 г.) Предметът на дейност на сдружението е: Подготовка и реализация на обществени инициативи, свързани с подобряване работата на институциите и укрепване на гражданското общество; защита на човешките права и ценности; подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с развитието на различни обществени сектори и права на гражданите; насърчаване и подпомагане на изследователски инициативи; иницииране и организиране на конференции, семинари, изложби, обучения за повишаване на квалификацията, обществени и научни изследвания, проучвания, анализи и дискусии; съвместна работа и сътрудничество с IDLО-Рим (Международна организация за развитие на правото) и други сродни организации по правни и други програми; разработване и реализация на проекти по актуални правни, обществено значими и социални теми, участие в процеса на хармонизация на българското право с европейското и международно право.

Основни цели на сдружението
Чл. 5
. Основни цели на Сдружението са:
1. (Нова ОС-23.06.2022 г.)подготовка и реализация на обществени инициативи, свързани с подобряване работата на институциите;
2. (Нова ОС-23.06.2022 г.)укрепване на гражданското общество,
3. (Нова ОС-23.06.2022 г.)защита на човешките права и ценности;
4. (Нова ОС-23.06.2022 г.)подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с развитието на различни обществени сектори и права на гражданите;
5. (Нова ОС-23.06.2022 г.)насърчаване и подпомагане на изследователски инициативи;
6. (Нова ОС-23.06.2022 г.)иницииране и организиране на конференции, семинари, изложби, обучения за повишаване на квалификацията, обществени и научни изследвания, проучвания, анализи и дискусии;
7. (Предишна т.1., Изм. ОС-23.06.2022 г.) повишаване квалификацията на юристите в България;
8. (Предишна т.2., Изм. ОС-23.06.2022 г.) международно сътрудничество с юристи;
9. (Нова ОС-23.06.2022 г.) обмяна на опит по актуални правни въпроси;
10. (Предишна т.3., Изм. ОС-23.06.2022 г.) подпомагане и насърчаване прилагането на различни правни техники и инструменти в икономиката и бизнеса;
11. (Предишна т.4., Изм. ОС-23.06.2022 г.) подобряване и използване на правни източници в икономическото развитие;
12. (Предишна т.5., Изм. ОС-23.06.2022 г.) извършване на изследвания, анализи, разработки по актуални правни теми.

Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 6
. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:
1. провеждане на редовни срещи на членовете на Сдружението за обсъждане и дискусии по правни теми и въпроси;
2. провеждане и организиране на семинари, курсове, срещи с български и чуждестранни лектори по актуални въпроси на правната теория и практика;
3. провеждане на обучения по ключови компетенции, вкл. езикови курсове;
4. публикуване и издаване на информационен бюлетин и други публикации;
5. участие в семинари, курсове, конференции на или организирани от IDLО- Рим, както и на други национални или международни институции;
6. провеждане на курсове и всякакъв род мероприятия, свързани с повишаване квалификацията на юристите;
7. подготовка и участие в български и международни проекти по приоритетни теми на правния и обществен живот;
8. разработване на изследвания, анализи, доклади и др.материали по актуални юридически въпроси;
9. (Нова ОС-23.06.2022 г.) участие при формирането на политики и вземането на решения, свързани с предмета му на дейност на международно, европейско, национално, регионално и местно равнище;
10. (Нова ОС-23.06.2022 г.) реализация на обществени инициативи, свързани с постигане целите на Сдружението.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 7.
(1). Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Членове могат да бъдат физически лица без ограничение в политическата, религиозна, етническа принадлежност – бивши участници в курсове или семинари, организирани от или със съдействието на IDLО - Рим, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Чл. 8. Всеки член на Сдружението има право:
1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението.

Чл. 9. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели.

Придобиване на членство
Чл. 10
(1). Нови членове на Сдружението се приемат от Управителния съвет.
(2)Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който я разглежда в едномесечен срок от постъпването й и взема решение за приемане с мнозинство от 2/3 от всички членове на УС.

Прекратяване на членство
Чл. 11.
(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. отпадане.
(2) Решение за прекратяване на членството по т.1 и 2 на предходната алинея се взема по решение на УС. Решението за изключване по т.3 на предходната алинея се взема от Общото събрание на сдружението при наличието на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението.
(4) Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Източници на средства на сдружението
Чл. 12.
(1) Източници на средства на Сдружението са:
1. членски внос;
2. дарения от физически и юридически лица;
3. спонсорски програми;
4. участие по проекти, финансирани от български, европейски и международни институции;
5. организиране на курсове, обучения, семинари срещу заплащане;
6. приходи по чл.13 на Устава.
(2) Размерът на членския внос се определя от ОС и се заплаща ежемесечно от всеки от членовете на Сдружението. Срокът за внасяне на членския внос е до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнася.

Стопанска дейност
Чл. 13.
(1) (Изм. ОС-23.06.2022 г.) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет, която има спомагателен характер и се осъществява доколкото същата не е в противоречие с изискванията на ЗЮЛНЦ: Организиране на разяснителни кампании, обучения, семинари, анализи, проучвания, изгледания, конференции и други, насочени към постигане целите на Сдружението; организиране на различни обществени инициативи, свързани с дейността и целите на Сдружението, реализиране и популяризиране на иновативни технологии и практики, екологични, граждански и образователни проекти, участие в проекти за подкрепа и усъвършенстване на българското образование, администрация и гражданско общество; консултантска дейност, свързана с постигане целите на Сдружението и други, допустими от закона дейности.
(2) (Нова ОС – 23.06.2022 г.) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
(3) (Предишна ал.2., Изм. ОС-23.06.2022 г.) Сдружението не разпределя печалба.
(4) (Нова ОС – 23.06.2022 г.) Сдружението разходва имуществото си за:
1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
4. защитата на човешките права или на околната среда;
5. други цели, определени със закон.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
Чл. 14.
Органите на сдружението са Общото събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и изпълнителен директор.

Състав на Общото събрание
Чл. 15.
В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
Чл. 16.
(1) Упълномощаването е изрично за участие в Общото събрание на Сдружението.
(2) Упълномощените представители нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 17.
Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява Сдружението;
4. одобрява приемането от УС на членове и изключва членове на Сдружението;
5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
6. избира и освобождава членовете на Контролния Съвет;
7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
8. взема решение за участие в други организации;
9. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
10. приема бюджета на сдружението;
11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, начинът на събиране на членския внос и сроковете за плащането му от членовете;
12. приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния финансов отчет;
13. решава за събиране на допълнителни вноски от членовете на сдружението при покриване на преразходи;
14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
16. избира и освобождава изпълнителния директор.

Провеждане на общо събрание
Чл. 18.
(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 19.
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата до членовете се изпраща по електронен път най-късно 7 дни преди датата на провеждане на ОС.

Списък на присъстващите
Чл. 20.
(1) (Изм. ОС – 23.06.2022 г.) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, освен в случаите на чл. 21, ал. 3, когато присъствието се установява от председателя и секретаря на Общото събрание. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл. 21.
(1). Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.
(2) При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
(3)(Нова ОС – 23.06.2022 г.)Присъстващ на Общото събрание член е и лице, с което има двустранна видео- или аудио- връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Присъствието и гласуването на този член се удостоверява в протокола и в присъствения списък от председателя и секретаря на Общото събрание.

Право на глас
Чл. 22.
Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 23.
Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 24.
(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл.17, т.1,3,4, се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Протокол
Чл.25.
За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Управителен съвет
Чл.26.
(1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
(3) Управителният съвет се състои най-малко от 3 (трима) членове, които са членове на Сдружението.
(4) Управителният съвет избира от своя състав председател, който представлява Сдружението заедно и поотделно с изпълнителния директор, съгласно предвиденото в настоящия Устав.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да се преизбират без ограничение.

Чл. 27. Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 28.
(1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
(2) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(3) Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
8. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
(4) Членовете на УС избират от своя състав заместник-председател и секретар, разпределят помежду си отговорностите и функциите. Управителният съвет може да възложи на някой от членовете му изпълнението на определени задачи.

Кворум и мнозинство
Чл. 29.
(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Решения могат да се вземат и неприсъствено.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по закон или в настоящия устав е предвидено да се вземат с квалифицирано мнозинство.

Изпълнителен директор
Чл. 30
. (1) Общото събрание избира изпълнителен директор, който представлява Сдружението заедно и поотделно с председателя на УС съгласно предвиденото в настоящия Устав.
(2) Изпълнителният директор се избира за срок от 5 години и може да се преизбира без ограничение.
(3) Изпълнителният директор може да не е член на УС, но може да присъства на заседанията на УС, без право да гласува при вземането на решения.
(4) Изпълнителният директор на Сдружението:
i. осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
ii. организира, координира и осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет, Общото Събрание и Устава, за което текущо се отчита пред Управителния съвет;
iii. работи по набирането на средства за отделните инициативи и цялостната дейност на Сдружението чрез дарения и договори с трети лица и организира събирането на членския внос;
iv. представлява Сдружението пред трети лица при спазване ограниченията на настоящия Устав;
v. изпълнява други функции, възложени му от Управителния Съвет или Общото Събрание;
vi. отчита се на редовните заседания на Управителния съвет и подготвя годишния отчет на Управителния съвет пред Общото събрание на Сдружението;
vii. осигурява качество на документите на Сдружението, съответстващо на изискванията на българското законодателство;
viii. осигурява воденето на документите на Сдружението, съобразно изискванията на законодателството и Устава.

Контролен съвет
Чл. 31.
(1) Контролният съвет на Сдружението се състои от минимум трима членове избрани от Общото събрание.
(2) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 5 (пет) години, като могат да бъдат преизбирани без ограничения.
(3) Контролният съвет избира измежду своите членове Председател.

Чл. 32. Права и задължения на Контролния съвет
(1) Следи за правилното използване и опазване на имуществото на Сдружението;
(2) Контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за спазването на принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на интереси в работата на Сдружението;
(3) Във връзка с дейността си има право да извършва проверки по документацията на Сдружението и да иска писмени обяснения от служителите на Сдружението;
(4) Прави проверки по предходните алинеи най-малко веднъж годишно;
(5) Изготвя и предоставя на Общото събрание годишен отчет за дейността си.

Чл. 33. Свикване на Контролния съвет
(1) Контролният съвет се свиква на заседание от своя Председател най-малко веднъж на шест месеца;
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Контролния съвет и по искане на поне двама от неговите членове;
(3) Заседанието се ръководи от Председателя на Контролния съвет или от упълномощен от него друг член на съвета.

Чл. 34. (1) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му;
(2) Контролният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Книги на дружеството
Чл. 35.
(1) На заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга съгласно предвиденото в чл.25 от настоящия устав.
(2) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на всички членове на УС.
(3) Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(4) (Изм. ОС-23.06.2022 г.) Сдружението води книга на членовете си, при спазване на изискванията за защита на личните данни. Всеки член отговаря за актуалността на предоставената информация и не може да има каквито и да било претенции за липса на предоставена информация, ако наличните в Сдружението данни не са валидни.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Документи по годишното приключване
(Нова ОС-23.06.2022 г.)
Чл. 36
(1) Ежегодно, в законоустановените срокове, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Доклад за дейността и ги представя за независим финансов одит, съгласно действащото законодателство.
(2) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет изготвя и Доклад за дейността на сдружението, който съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.

Съдържание на отчета за дейността
Чл. 37. (Нова ОС-23.06.2022 г.)
В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Приемане на годишното приключване
Чл. 38. (Нова ОС-23.06.2022 г.)
Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 39. (Нова ОС-23.06.2022 г.)
Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 40.
(Предишен чл. 36., Изм. ОС-23.06.2022 г.) Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от закона случаи.

Ликвидация
Чл. 41.
(1) (Предишен чл.37., Изм. ОС-23.06.2022 г.) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ и Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (Предишен чл.38., Изм. ОС-23.06.2022 г.) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 43. (Предишен чл.39., Изм. ОС-23.06.2022 г.) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМИ НА ИДЛО”, състояло се на 28 март 2001г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис. Уставът е променен на ОС, състояло се на 22.04.2003 г., на ОС, състояло се на 07.02.2004 г. и на ОС, състояло се на 25.03.2005 г., на ОС, състояло се на 23.04.2007 г. и на ОС, състояло се на 17.05.2010 г., и на ОС, състояло се на 23.06.2022 г.